لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 196

لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۱۹۶

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 195
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۱۹۵
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 197
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۱۹۷
۱۴ اسفند ۱۳۹۷
لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 196

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 196

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 196

لوله کشی گاز صنعتی در محله نازی آباد طراحی و اجرا لوله کشی گاز خانگی صنعتی محوطه روباز با تست و تاییدیه شرکت گاز

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان -196

تعداد محالت : یک محله)نازی آباد( محدوده : از شمال اتوبان بعثت – از شرق خیابان شهید رجایی – از جنوب خیابان شهید توالیی و از غرب به بزرگراه تندگویان محدود می شود. تاریخچه : محله نازی آباد یکی از محالت منطقه 61 شهرداری شهر تهران است که می توان آن را جزء قدیمی ترین محالت تهران دانست. چرا که قدمت آن بیش از دویست سال است. این محله در جنوب جوادیه و شمال محله یاخچی آباد واقع گردیده است. در ارتباط با علت نامگذاری محله نازی آباد ، همچون دیگر محالت قدیمی تهران ، روایت های بسیاری وجود دارد . به یک روایت که امکان آن را نیز قوی تر دانسته اند ، در زمان جنگ جهانی آلمانیها این منطقه را گاز کشی کردند و این محله اولین نقطه شهر تهران بود که گاز کشی شد و به دلیل اقامت و اسکان آلمانیها این محله نازی آباد نامیده شد. روایت دیگری نیز وجود دارد و آن وجود آبادی کوچکی به همین نام در این ناحیه بوده است. این آبادی که در تاریخ نام آن را ناز آباد نوشته اند، جزءی از بخش ری ) غار غربی ( بوده و به نقل از حسین کریمان در کتاب فرهنگ جغرافیایی ایران، سی نفر جمعیت داشته است. حجت بالغی حدود آن را از شمال به بریانک و کارخانه بلورسازی و از غرب به خانی آباد، از جنوب به یاخچی آباد و از شرق به علی آباد مجد الدوله محدود می داند. ) جغرافیای تاریخی تهران ، محسن معتمدی ( نقشه تهران و اطراف، که در سال 6231 ه.ق. برابر با سال 6311 ه.ش و سال 6161 میالدی ، توسط مرحوم مهندس بغایری ترسیم گردیده است، موقعیت ناز آباد را در زمان سلطنت احمدشاه قاجار نشان می دهد که از شمال به تهران آن زمان، از شرق به فرح آباد ، از جنوب به علی آباد و از غرب به یاخچی آباد ) یخچی آباد ( و خانی آباد محدود بوده است. ) جغرافیای تاریخی تهران ، محسن معتمدی ( محله نازی آباد کنونی یکی از محدود محالت شهر تهران است که از زمان شکل گیری تا به امروز تغییر نام نداده است و این را می توان از مشخصات منحصر به فرد این محله دانست. ) تاریخ فرهنگی تهران ، جعفر شهری ( ناز آباد درزمان ناصرالدین شاه جزء امالک خالصه نام برده می شده. امین الدوله در خاطرات اشاره به این مطلب داشته است که ناصرالدین شاه این محدوده را به یکی از زنان محبوبش، امینه اقدس، بخشید. آن طور که از یادداشت های اعتمادالسلطنه مشخص است، این بخشش پیش از سال 6211 ه.ق. اتفاق افتاده بود، چرا که در این سال امینه اقدس مهمانی مجللی در امالک خود، در ناز آباد بر پا کرد و در آن مهمانی میزبان ده ها شاهزاده خانم قجر بوده است. ) جغرافیای تاریخی تهران ، محسن معتمدی ( امینه اقدس، پس از آن که این امالک را از ناصرالدین شاه به عنوان پیش کش دریافت کرد، چهل هزار تومان صرف تعمیر بنا و بهبود وضعیت کشتزارهای اطراف آن نمود، که این هزینه پیشا پیش از خزانه دولت و البته تمام و کمال پرداخت شده بود. ) جغرافیای تاریخی تهران ، محسن معتمدی ( امینه اقدس در تاریخ دوشنبه، 31 ذی الحجه 6266 ه.ق در گذشت. پس از وی، علی آباد و ناز آباد، به دستور ناصرالدین شاه به برادرش میرزا محمد خان ملیجک داده شد. ) ملیجک از کودکی بسیار مورد توجه و عالقه ناصرالدین شاه بوده و این محبت تا جایی بود که بعدها شاه او را به دامادی خود پذیرفت و امالک و مستقالت فراوانی را به او بخشید ( ) جغرافیای تاریخی تهران ، محسن معتمدی و یک سال در میان ایرانیان ، ادوارد بران (تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه، این آبادی همچنان نازآباد نام داشت و در زمان سلطنت احمد شاه نیز به استناد نقشه مرحوم بغایری، این محدوده نازآباد نام برده شده. بر لین اساس می توان نتیجه گرفت که تغییر نام نازآباد به نازی آباد در دوره رضا شاه و از زمان ورود نظامیان آلمانی به این محدوده صورت گرفته است و علت نام گذاری این محله در روایت اول کامال درست است. ) جغرافیای تاریخی تهران ، محسن معتمدی ( در سال 6221 ه.ش. سنگ بنای شهرک نازی آباد گذاشته شد و زمین های این محدوده تقسیم گردید. به همین سبب خیابان های آن مستقیم است و میادین خوبی دارد. ) جغرافیای تاریخی تهران ، محسن معتمدی ( پیش از نقشه برداری و تقسیم اراضی، نازی آباد محل کشت تره بار و سبزیجات برای مصرف اهالی تهران بود. در ابتدای شهرسازی بیشتر ساکنان نازی آباد از کارکنان دولت، کارگران و پیشه وران بودند. در اطراف نازی آباد بیشتر از صد کاروانسرا و آغل گاو و گوسفند وجود داشت که برای کشتار روزانه کشتارگاه نگهداری می شدند. به همین علت این محدوده از لحاظ بهداشتی مشکالت و مسائل زیادی داشت. ) جغرافیای تاریخی تهران ، محسن معتمدی ( ساختمان سیلوی تهران که در شمال این محله قرار دارد، از سال 6261 ه.ش. آغاز گردید. ساخت و ساز این سیلو که زمین آن 611111 متر مساحت دارد، سه سال به طول انجامید در مرداد ماه 6261 ه.ش. بهره برداری از آن آغاز گردید. ساختمان های 0111 دستگاه محله نازی آباد، در زمان زلزله بویین زهرا در ابتدای دهه 01 به منظور اسکان زلزله زدگان احداث شد و در اصل 111 دستگاه است .تمامی این بناها به سرعت و غیر اصولی ساخته شدند. پس از چند سال این ساختمان ها به گارد شاهی واگزار شد. روایت است که کل گارد را به اینجا آوردند و از آنها پرسیدند که : کدام ساختمان را می خواهند و در نهایت هر کس هرکدام از ساختمان ها را می خواست برای سکونت انتخاب کرد . سابقا کتیبه ای در ساختمان هزاردستگاه وجود داشته که مربوط به تاریخ ساخت و افتتاح این ساختمان ها بوده. متاسفانه قسمت اعظم این لوح در اثر یک حادثه رانندگی و برخورد یک دستگاه خاور کامال از بین رفته است. در حال حاضر نازی آباد خود از سه محله داخلی هزاردستگاه ، بازار دوم ، ته خط و گالب دره تشکیل شده است . که سابقا پر از دکه های جگرکی بوده. در دهه هفتاد این دکه ها به صالح دید و دستور شهردار وقت آقای کرباسچی جمع آوری گردید. یکی از مشخصات بارز محله نازی آباد، فرهنگسرای بهمن است. فعالیت و نقش فرهنگسرا در اوایل سال های دهه 6231 در تهران، شاید یکی از مهمترین عوامل تغییر تحرک فرهنگی – اجتماعی در پایتخت بود که در عین حال باعث رخداد اولین شکستگی ها در دیوار اجتماعی – فرهنگی موجود بین شمال و جنوب شهر شد. تغییر کشتارگاه تهران به فرهنگسرای بهمن با دو استراتژی مشخص همراه بود، از سویی در مقیاس محله ای، سعی بر باال بردن فرهنگ مردم با برگزاری کالس های مختلف هنری، فنی و ورزشی بود و از سوی دیگر در مقیاس شهری زمینه ای برای رویارویی های اجتماعی، فرهنگی و کمرنگ کردن افسانه و واقعیت، تفاوت ها و جدایی ها بین شمال و جنوب جستجو می شد. ) نگاهی به هویت شهر تهران ، دکتر مصطفی بهزادفر ( با تمامی شواهد باال شاید نازی آباد را بعد از انقالب اسالمی پایتخت سیاسی تهران خواند و شاید نازی آباد را یکی از موثر ترین محالت در تمامی حوادث تاریخی تهران قلمداد کرد. نقاط قوت-واحد خدمات شهری  برخورداری سرانه استاندارد فضای سبز )6.66 متر مربع (  وجود 3 پارک با پراکنش گیاهی و شهری و جنگلی و تنوع انواع گونه های گیاهی  محقق شدن بیش از 13 درصد مکانیزاسیون خدمات شهری  برخورداری از سازمانها و ادارات دولتی با عملکرد منطقه ای و فرامنطقه های و ملی  حذف انهارتبدیل به کانیو و بهبود محیط زیست شهری  اخذ گواهینامهای نظام مدیریت یکپارچه زیست محیطی – ایمنی و بهداشت – و ) 61116-1116- 60116 ایزو ) کیفیت  محقق شدن سیاستهای سازمان مدیریت پسماند در خصوص تفکیک پسماند از مبدا ) 61 درصد (  وجود مراکز آموزشی و مدارس و آموزشگاه علمی ادارات دولتی ومؤسسات مالی وخصوصی به منظور انجام برنامه های آموزشی محیط زیست و بازیافت  وجود بیلبورد و پرتال و تلویزون شهری بوستان بهمن برای انجام تبلیغات محیطی  مدیریت انرژی با نصب المپهای کم مصرف در بوستانها  وجود آبنمای بازاردوم و بازار اول جهت تلطیف هوا نقاط قوت-واحد فنی و عمرانی  انجام بیش از 000/00 مترمربع پیاده روسازی و سنگفرش در سطح ناحیه  انجام بیش از 000/020 مترمربع روکش آسفالت در سطح ناحیه  اتمام بازپیرایی و بهسازی معابر کلیه بوستانهای ناحیه2  بازسازی سینما تراس فرهنگسرای بهمن  بازسازی تاالر شهید آوینی فرهنگسرای بهمن  کسب رتبه اول در طرح های استقبال از بهار و طرح ارتقای کیفیت  ارتقای کمی و کیفی پروژه ها  استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه در پروژه ها  احداث بیش از 00 کیلومتر کانال زیرزمینی جهت جمع آوری آّهای سطحی در سطح ناحیه  رفع نقاط آبگیر  استفاده از دریچه های کامپوزیتی دایره ای شکل در سطح ناحیه2 و برای اولین بار در تهران نقاط قوت-واحد ترافیک  اهم فعالیت های این قسمت شامل تعمیر ، نگهداری و نهایتاً نصب عالئم راهنمایی و ترافیکی می باشد.  فعالیت عمده این واحد هم اکنون برچیدن ، ساماندهی و اعمال اصول صحیح تابلو گذاری در سطح ناحیه بوده که از شروع 3 ماه قبل تاکنون نسبت به جمع آوری و تجمیع تابلوهای سطح ناحیه اقدامات اساسی بعمل آمده است.از اهداف اصلی این پروژه رفع کامل موانع زائد ، ایجاد زیبایی بصری ، موثر و مفید بودن تابلوهای ترافیکی موجود ، رعایت استانداردها و نهایتا ایجاد بستری مناسب و اصولی به منظور نیل به توسعه پایدار در سطح ناحیه می باشد. نقاط قوت-واحد اجتماعی و فرهنگی فرصت/نقطه قوت: وجود مقبره شهدای گمنام فرصت/نقطه قوت: درصد سنی جوان محله 13 درصد زیر 21 سال فرصت/نقطه قوت: وجود ساختمان مرکزی شهرداری منطقه61 فرصت : وجود بازار بزرگ میوه و تره بار بهمن فرصت/نقطه قوت: وجود بیمارستان بزرگ امیرالمونین)ع( فرصت : وجود مراکز تجاری و پهنه تجاری خ مدائن در مشارکت های آموزشی فرصت/نقطه قوت: وجود شخصیت های مذهبی و فرهنگی اجتماعی در محله فرصت/نقطه قوت: وجود هیئت های مذهبی محله بصورت منسجم فرصت/نقطه قوت: تعامل فی مابین با مدارس محله فرصت/نقطه قوت: تعامل فی مابین با مساجد محله فرصت/نقطه قوت: تعامل فی مابین با پایگاههای بسیج محله نقطه قوت: وجود کمیته امداد نقطه قوت: وجود گرمخانه بهمن در جوار ساختمان ناحیه. نقطه قوت: وجود ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی فرصت/نقطه قوت: وجود شورایاران فرصت :دریافت نظر شهروندان در مباحث اجتماعی فرهنگی از طریق سامانه های 623 و 6111 فرصت :وجود فرهنگسرای بهمن فرصت/نقطه قوت: اتوماسیون اداری در پیشبرد سریع امورات محوله به اداره اجتماعی فرصت/نقطه قوت: وجود حوزه مقاومت بسیج منطقه در مجاورت ناحیه فرصت :تشکیل مدیریت محله فرصت/نقطه قوت: مشارکت خوب شهروندان در برنامه های فرهنگی و آموزشی و اجتماعی فرصت/نقطه قوت: وجود خانه های سالمت در محله لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان -196

شرکت خشت ساز کهن آماده خدمت رسانی شبانه روزی به شما مشتریان محترم در زمینه کلیه فعالیتهای زیر می باشد

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 196
لوله کشي گاز ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب , گاز , موتورخانه و شوفاژ , پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال , غرب , شرق , مرکز و جنوب تهران - لوله کشي گاز - لوله کشی آب - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - تاسیسات ساختمان - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - کنترل نشت گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله تأیید مهندس ناظر نصب کنتور - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشي گاز - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ , فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات - خدمات تعمیرات شبانه روزی - سرویسکار - تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 196 تعمیر ، سرویس موتورخانه و شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی ، گاز ، آب ، شوفاژ فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات در ساختمان ، برج و انبوه سازی - جوشکاری لوله و اتصالات - گرفتگی چاه فاضلاب - تاسیسات ساختمان - آب و فاضلاب - قیمت لوله کشی شهری - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - لوله کشی کارخانه اضافه کردن انشعاب - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -
ر

سازه کهن آماده خدمت رسانی آنی در کلیه زمینه ها:

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 196

رادياتور قرنيزی - تاسیسات استخر - تخليه چاه - تاسیسات جکوزی و سونا - تعمیرات و ارتقاء موتورخانه - گرمایش از کف - استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - لوله کشی دودکش - تعمیرکار تاسیسات - تاسیسات ساختمان - نصاب پمپ - لوله بازکنی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - نشت یابی لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - خطوط انتقال گاز - لوله - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشي گاز - نصب و راه اندازی تاسیسات - عایق کار - ربات اینستاگرام - افزایش فالوور اینستاگرام - خرید فالوور - فالوور واقعی - افزایش فالوور - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 196 تعمیرات ، سرویس و خورده کاری تهران - قبض گاز - لوله سبز - لوله سفيد - لوله گاز - شرکت گاز - خريد لوله - لوله کشی آب سرد و گرم - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی - خطوط انتقال گاز - خريد لوله گاز - خريد لوله آب - نشت گاز - چيلر - چيلر مرکزی - تعميرات چيلر - نصب چيلر - نصب و تعمیر توالت فرنگی - نصب و جابجایی روشویی کابینتی و معمولی - نصب لوازم سرویس بهداشتی - نصب اکسسوری - نصب و تعمیر شیرآلات - نصب دستگاه تصفیه آب خانگی - نصب رادیاتور شوفاژ - ایزوگام و عایق کاری - نصب و لوله کشی ماشین لباسشویی - نصب ماشین ظرفشویی - نصب یخچال ساید بای ساید - لوازم تاسیساتی ساختمان - نصب و تعویض شیرآلات - نصب رادیاتور - تعویض لوله های پوسیده تعمیرات لوله کشي گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -

kh farmani
kh farmani
لوله کشی ساختمان - لوله کشی - لوله کشی گاز - تاسیسات ساختمان - تاسیسات گاز - لوله کشی گاز خانگی - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب ,گاز, موتورخانه شوفاژ, پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال, غرب, شرق, مرکز و جنوب تهران - لوله کشی گاز - لوله کشی آب - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - کنترل نشت گاز - نصب کنتور - لوله کشی دودکش - قیمت لوله کشی گاز شهری - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشی گاز - تأیید مهندس ناظر - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - تعمیرات لوله کشی آب, گاز, شوفاژ, فاضلاب, موتورخانه, پکیج و تاسیسات، خدمات تعمیرات شبانه روزی - لوله کش, سرویسکار, تعمیرکار, نصاب, تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - لوله بازکنی - تعمیر , سرویس موتورخانه شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب نصب تصفیه اب خانگی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی گاز، آب، شوفاژ فاضلاب, موتورخانه, پکیج و تاسیسات در ساختمان، برج و انبوه سازی، جوشکاری لوله و اتصالات گازرسانی و لوله کشی گاز و آب خانگی و صنعتی - اضافه کردن انشعاب گاز - ایستگاه های فشار قوی - نشت یابی لوله گاز - تعویض لوله های پوسیده - جوشکاری شوفاژ و لوله - خورده کاری لوله کشی گاز - نشت یابی لوله آب - نصب شیرآلات - اضافه کردن انشعاب - لوله کشی فاضلاب - نصب شیرآلات نصب آبگرمکن نصب رادیاتور - تاسیسات استخر جکوزی سونا - نصب تصفیه آب خانگی - نمایندگی ایزوگام دلیجان - تشخیص ترکیدگی لوله - رفع نم ساختمان - سرویس کولر گرفتگی چاه - خدمات موتورخانه و شوفاژ - فن کوئل - گرمایش از کف - گرمایش رادیاتوری - نصب و تعویض شیر آلات - خدمات آب و فاضلاب - لوله کشی آب توکار - لوله کشی آب روکار - لوله کشی آب سرد و گرم لوله تاسیسات موتورخانه - تعمیرات وارتقاء موتورخانه - لوله کشی شوفاژ - نصب و تعمیر پمپ - خدمات موتورخانه و شوفاژ - کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی پلیکا - لوله کشی پلی اتیلن - لوله کشی پوش فیت نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..) - نصب شیر آلات ساختمان - تست باد و تاییدیه شرکت گاز - تعمیرات و خورده کاری - خطوط انتقال گاز - طراحی مسیر و جوشکاری لوله - گازرسانی اداری و خانگی - گازرسانی صنعتی و تجاری - - خدمات برقی - خدمات بنایی - نصب سینک و هود - ایزوگام - کلر استخر - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشی گاز
09121930558