لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212

لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۲۱۲

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 211
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۲۱۱
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 213
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان ۲۱۳
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212

لوله کشی گاز صنعتی در مامازن طراحی و اجرا لوله کشی گاز خانگی صنعتی محوطه روباز با تست و تاییدیه شرکت گاز

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان -212

۳-۲-۱-۱۷ مهندس ناظر الف- نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تأیید نقشه های اجرایی و کنترل محاسبات، تأیید مصالح مصرفی، نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکالات و انجام آزمایش های سیستم لوله کشی، تأیید ابعاد و موقعیت دودکش ها، تهویه وسایل گازسوز و عملیات تزریق گاز براساس این مقررات باید توسط مهندس ناظر صورت گیرد. ب- قبل از اجرای لوله کشی، مهندس ناظر باید ضمن بازدید از محل، نقشه های طراحی را بررسی نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد، نقشه ها را جهت اجرا تأیید نماید. پ- مصالح مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز بایدقبلاً توسط مهندس ناظر مورد بررسی قرار گرفته و گواهینامه های ساخت آن ها کنترل گردد و از مناسب بودن آنها برای استفاده در سیستم لوله کشی گاز طبق این مقررات اطمینان حاصل شود. در صورتی که مهندس ناظر ضروری تشخیص دهد، برای اطمینان از مطابقت مصالح با این مقررات باید آزمایش های لازم بر روی مصالح انجام گیرد. ت- در حین اجرای لوله کشی، مهندس ناظر، هرچند بار که لازم بداند، باید از کار بازدید نموده و از صحت انجام آن اطمینان حاصل نماید. ث- هرگاه در ضمن اجرای لوله کشی، لازم باشد تغییری در نقشه های اجرایی صورت گیرد، باید نقشه های اصلاحی براساس این مقررات، تهیه و به تأیید مهندس ناظر برسد. ج- در پایان کار، مهندس ناظر باید از کار اجراشده بازدید نموده ضمن صورت برداری از اشکالات، موارد را جهت برطرف نمودن آنها به مجری ابلاغ نماید. چ- پس از رفع اشکالات، باید سیستم لوله کشی طبق مفاد بخش (۶-۱۷) این مقررات مورد آزمایش های لازم قرار گرفته و در صورت عدم وجود نشت، تأییدیه آزمایش به وسیله مهندس ناظر صادر گردد. ح- در مورد لوله کشی توکار مطابق (۴-۵-۱۷) باید کلیه مراحل کنترل کار به وسیله مهندس ناظر تا زمان صدور تأییدیه قبل از پوشاندن لوله کشی انجام شود. خ- مهندس ناظر موظف است فقط در صورتی که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و دودکش وسایل گازسوز مطابق این مقررات در نقشه و در زمان لوله کشی رعایت شده باشد (علاوه بر مشخصات فنی و ایمنی لوله کشی که باید مطابق فصول مربوط به خود در این مقررات انجام شده باشند) نقشه اجرایی و لوله کشی اجرا شده را تأیید نماید. د- مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش ها و مجاری تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده مهندس ناظر میباشد. ذ- در مواردی که مهندس ناظر ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی، اجرا، مصالح و آزمایش ها میتواند از خدمات بازرسین و یا مشاورین ذیصلاح استفاده نماید ولی در هر صورت تأیید نقشه های اجرایی و مسئولیت های ناشی از آن به عهده مهندس ناظر میباشد. ر- در صورت تخطی مجری از الزامات این مقررات، مهندس ناظر موظف است مراتب را کتباً به اطلاع مجری و مراجع ذیصلاح برساند و مجری موظف به رفع آن میباشد. در صورت استنکاف مجری از رفع تخلف، مهندس ناظر میتواند ضمن عدم تأیید کار، موضوع را به مراجع ذیصلاح جهت بررسی تخلفات صورت گرفته اطلاع دهد. ۴-۲-۱-۱۷ سازندگان وسایل گازسوز الف- سازندگان وسایل گازسوز موظفند همراه دستگاه، دستورالعمل نصب، حاوی کلیه الزامات محل نصب دستگاه و از جمله وضعیت تهویه، حداقل حجم یا ابعاد فضای محل نصب، قطر و حداقل ارتفاع دودکش و همچنین دستورات راه اندازی، بهره برداری و نگهداری و موارد ایمنی دستگاه را به خریدار ارایه نمایند. ب- سازندگان وسایل گازسوز موظفند نصاب یا نصابان مجاز برای نصب و راه اندازی دستگاه گازسوز را به خریدار معرفی نمایند. ۵-۲-۱-۱۷ نصب کنندگان وسایل گازسوز الف- کلیه وسایل گازسوز باید توسط افرادی که آموزش رسمی دیده و دارای پروانه صلاحیت بوده و نمایندگی مجاز از سازنده مربوطه را داشته باشند، نصب و راه اندازی شوند. ب- نصاب موظف به رعایت دقیق دستورالعمل سازنده و ضوابط این مقررات می باشد. پ- نصاب نباید وسیله گازسوز را در محلی غیر از جای تعیین شده در نقشه گازرسانی ساختمان که به تأیید مهندس ناظر رسیده است نصب نماید. همچنین با توجه به دستور ناضر باید وسال ایمنی مانند هشدار دهنده نشت گاز و فیوز گاز و شیر حساس به زلزله گاز در حل مناسب آن نصب شود. ت- نصاب مجاز به نصب وسیله گازسوز دیگری به غیر از آنچه که در نقشه گازرسانی ساختمان معین شده است، نمی باشد، از جمله نصب آبگرمکن فوری دیواری در جایی که آبگرمکن زمینی پیش بینی شده است خلاف محسوب میگردد. ث- مسئولیت نهایی نصب وسایل گازسوز، کنترل مجدد مناسب بودن دودکش ها و مجاری تهویه لوازم گازسوز، راه اندازی و آزمایش عملکرد آنها به عهده نصاب مجاز (مورد تأیید سازنده یا مراجع ذیصلاح) میباشد. ۶-۲-۱-۱۷ استفاده کنندگان از وسایل گازسوز الف- نگهداری و بهره برداری از سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها باید طبق این مقررات انجام شود. ب- صاحب ملک یا ساختمان و یا نماینده قانونی او، مسئول نگهداری و بهره برداری از سیستم لوله کشی گاز ساختمان میباشد. پ- استفاده کننده از وسیله گازسوز موظف به رعایت دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری اعلام شده توسط سازنده بوده و مجاز به انجام هیچ گونه تغییر در وسیله گازسوز، محل آن، محدود کردن تهویه آن یا دست کاری در وضعیت دودکش آنیا تغییر در محل نصب فیوز گاز یا هشدار دهنده نشت گاز یا شیر حساس به زلزله گاز نمیباشد. در صورت نیاز به هرگونه تغییرات، استفاده کننده فقط میتواند از طریق نصابان یا تعمیرکاران مجاز، اقدام نماید. ۱۷ – 2 گروه بندی ساختمان ها ۱-۲-۱۷ کلیات ساختمان های مشمول این مقررات به سه گروه اصلی تقسیم میشوند: ساختمان های مسکونی ساختمان های عمومی ساختمان های خاص ۲-۲-۱۷ ساختمان های مسکونی این گروه شامل ساختمان هایی است که به منظور سکونت مورد استفاده قرار میگیرد( معمولاًو هر واحد مسکونی ) دارای درب ورودی مجزا مستقل و آشپزخانه مستقل بوده ولی سیستم گرمایش آن ممکن است مستقل و یا با واحدهای دیگر مشترک باشد. ۱-۲-۲-۱۷ مجتمع های مسکونی مجتمع های مسکونی آپارتمانی که در آنها ۱۰ واحد مسکونی یا بیشتر وجود داشته باشد، از نظر رعایت مقررات لوله کشی گاز در گروه ساختمان های عمومی قرار میگیرند. مجتمع مسکونی ۲-۲-۲-۱۷ ساختمان های عمومی کوچک که تعداد نفرات حاضر در آنها اعم از کارکنان یا مراجعه کنندگان به طور معمول کمتر از ۲۰ نفر باشند، از نظر گازرسانی تابع مقررات ساختمان های مسکونی میباشند. ۳-۲-۲-۱۷ واحدهای تجاری و خدماتی کوچک از قبیل مغازه های معمولی، شعبه های کوچک بانک ها،دفاتر خدماتی پست، مخابرات، بیمه و … از نظر ضوابط گازرسانی در گروه ساختمان های مسکونی قرار میگیرند. ۳-۲-۱۷ ساختمان های عمومی این گروه شامل انواع گوناگون ساختمان هایی است که در آنها خدمات عمومی ارایه میشود و به وسیله عموم مردم مورد مراجعه و استفاده قرار میگیرد.خصوصیت عمده و مشترک در اغلب ساختمان های عمومی حضور هم زمان عده زیـادی به حالت تجمع یا پراکنده در فضاهای داخلی این ساختمان ها است معمولاً ساختمان های عمومی راه های خروجی عادی یا اضطراری معدودی دارند.حضـور افراد در ایـن ساختمان هـا ممکـن است کـوتاه مـدت بـوده و یـا مدت طولانـی ادامه پیدا کند ولی به هر حال کاربران ساختمان هامعمولاً فرصت آشنایی کافی با جزییات داخلی ساختمان را پیدا نمیکنند.برخی از ساختمان های عمومی توسط خردسالان، بیماران و سالمندان مورد استفاده قـرار میگیرد.مجموعه خصوصیات فوق و عوامل متعدد دیگری که در مورد انواع ساختمان ها متفاوت هستند ایجاب مینماید که در ساختمان های عمومی ضرایب ایمنی بالاتری در مقابل خطرات ناشی از اتفاقات غیرمترقبه یا استفاده نادرست از گاز طبیعی اعمال گردد. از جمله با توجه به خطرات اصلی مترتب بر کاربرد غلط گاز طبیعی مانند آتشسوزی، انفجار، گاززدگی و یا انواع حوادثی که ممکن است در ساختمان های عمومی روی دهد و منجر به آسیب رساندن به سیستم لوله کشی گاز ساختمان گردد و همچنین مواردی که حاضرین در ساختمان مجبور به فرار دسته جمعی و هجوم به طرف راه های خروج میگردند،از این رو استفاده از وسایل ایمنی مانند فیوز گاز ، شیر حساس به زلزله گاز و هشدار دهنده نشت گاز با توجه به شرایط محیطی و ساختمان ضروری است. مشاورین ذیربط موظف میباشند کلیه احتمالات فوق را مدنظر قرار داده و علاوه بر مندرجات این بخش، در صورت ضرورت سایر شرایط ویژه ساختمان را نیز در ارتباط با خطرات گاز بررسی نمایند. ۴-۲-۱۷ ساختمان های خاص ساختمان های مشمول ضوابط این بخش، ساختمان هایی هستند که : الف-قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره برداری از آنها به طور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات میشود، مانند: بیمارستان ها، مراکز آتش نشانی، مراکز و تأسیسات آب رسانی، تأسیسات برق رسانی، مراکز کمک رسانی و به طور کلی تمام ساختمان هایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر میباشد.در این گونه ساختمان ها استفاده از شیر حساس به زلزله گاز بسیار ضروری است. ب- ساختمان ها و تأسیساتی که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر درکوتاه مدت و درازمدت برای محیط زیست میشوند. در این گونه ساختمان ها استفاده از هشدار دهنده نشت گاز و فیوز گاز بسیار ضروری است.که اگر گاز بیش از حد تعیین شده انتشار پیدا کرد با استفاده از هشدار دهنده نشت گاز مختلف از نشت گاز جلوگیری شود. پ- ساختمان هایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی میگردد، مانند: موزه ها، کتابخانه ها و به طور کلی مراکزی که در آنها اسناد و مدارک ملی و یا آثار پرارزش نگهداری میشود. ت- ساختمان ها و تأسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی محیط زیست و یا آتش سوزی وسیع میشود، مانند: انبارهای سوخت و مراکز گازرسانی. ۵-۲-۱۷ انواع ساختمان های عمومی ۱-۵-۲-۱۷ ساختمان های محل تجمع این ساختمان ها محل تجمع عده ای از مردم می باشند که به منظورهای خاص نظیر برگزاری مراسم مذهبی، تفریحی، ورزشی، سرگرمی، مطالعه و یا انتظار در طول مسافرت گردهم میآیند.مساجـد، سینماها، تئاترها، سالن های سخنرانی، مراکز همایش های تخصصی، تالارهـای اجرای موسیقی، نمایشگاه های آثار هنری، رستوران ها، سالن های ورزشی، اماکن تفریحی کودکان، پایانه های مسافری و حمل و نقل زمینی و هوایی از جمله این ساختمان ها می باشند. سینمامسجد رستوران ۲-۵-۲-۱۷ ساختمان های آموزشی و فرهنگی ساختمان های دربرگیرنده اتاق های متعدد یا انواع دیگر فضاهای داخلی که در هریک عده ای به منظور فراگیری علوم و فنون گردهم می آیند.مدارس آمادگی، ابتدایـی، راهنمایـی و متوسطـه، هنرستان های حرفـه ای، دانشگاه هـا و مدارس عالی، مراکز آموزشی اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات از جمله این ساختمان ها میباشند. دانشگاه لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان -212

شرکت خشت ساز کهن آماده خدمت رسانی شبانه روزی به شما مشتریان محترم در زمینه کلیه فعالیتهای زیر می باشد

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212
لوله کشي گاز ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب , گاز , موتورخانه و شوفاژ , پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال , غرب , شرق , مرکز و جنوب تهران - لوله کشي گاز - لوله کشی آب - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - تاسیسات ساختمان - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - کنترل نشت گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله تأیید مهندس ناظر نصب کنتور - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشي گاز - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ , فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات - خدمات تعمیرات شبانه روزی - سرویسکار - تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212 تعمیر ، سرویس موتورخانه و شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی ، گاز ، آب ، شوفاژ فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات در ساختمان ، برج و انبوه سازی - جوشکاری لوله و اتصالات - گرفتگی چاه فاضلاب - تاسیسات ساختمان - آب و فاضلاب - قیمت لوله کشی شهری - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - لوله کشی کارخانه اضافه کردن انشعاب - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -
ر

سازه کهن آماده خدمت رسانی آنی در کلیه زمینه ها:

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212

رادياتور قرنيزی - تاسیسات استخر - تخليه چاه - تاسیسات جکوزی و سونا - تعمیرات و ارتقاء موتورخانه - گرمایش از کف - استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - لوله کشی دودکش - تعمیرکار تاسیسات - تاسیسات ساختمان - نصاب پمپ - لوله بازکنی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - نشت یابی لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - خطوط انتقال گاز - لوله - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشي گاز - نصب و راه اندازی تاسیسات - عایق کار - ربات اینستاگرام - افزایش فالوور اینستاگرام - خرید فالوور - فالوور واقعی - افزایش فالوور - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212 تعمیرات ، سرویس و خورده کاری تهران - قبض گاز - لوله سبز - لوله سفيد - لوله گاز - شرکت گاز - خريد لوله - لوله کشی آب سرد و گرم - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی - خطوط انتقال گاز - خريد لوله گاز - خريد لوله آب - نشت گاز - چيلر - چيلر مرکزی - تعميرات چيلر - نصب چيلر - نصب و تعمیر توالت فرنگی - نصب و جابجایی روشویی کابینتی و معمولی - نصب لوازم سرویس بهداشتی - نصب اکسسوری - نصب و تعمیر شیرآلات - نصب دستگاه تصفیه آب خانگی - نصب رادیاتور شوفاژ - ایزوگام و عایق کاری - نصب و لوله کشی ماشین لباسشویی - نصب ماشین ظرفشویی - نصب یخچال ساید بای ساید - لوازم تاسیساتی ساختمان - نصب و تعویض شیرآلات - نصب رادیاتور - تعویض لوله های پوسیده تعمیرات لوله کشي گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -

گازرسانی و لوله کشي گاز

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212
گازرسانی و لوله کشی ، گاز و آب خانگی و صنعتی - اضافه کردن انشعاب گاز - ایستگاه های فشار قوی - نصب شیرآلات - لوله کشی فاضلاب - نصب آبگرمکن - تاسیسات استخر سونا جکوزی - تاسیسات ساختمان - نمایندگی ایزوگام دلیجان - تشخیص ترکیدگی لوله - رفع نم ساختمان - سرویس کولر - گرفتگی چاه - خدمات موتورخانه و شوفاژ - لوله کشی آب توکار - لوله کشی آب روکار - لوله کشی آب سرد و گرم - فن کوئل - گرمایش از کف - گرمایش رادیاتوری - نصب و تعویض شیر آلات - خدمات آب و فاضلاب - تاسیسات موتورخانه - تعمیرات وارتقاء موتورخانه - لوله کشی شوفاژ - نصب و تعمیر پمپ - خدمات موتورخانه و شوفاژ - لوله کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی پلیکا - لوله کشی پلی اتیلن - لوله کشی پوش فیت - نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..) - نصب فن کوِئل - نصب شیر آلات ساختمان - تست باد و تاییدیه شرکت گاز - تعمیرات و خورده کاری - طراحی مسیر و جوشکاری لوله - گازرسانی اداری و خانگی - گازرسانی صنعتی و تجاری - لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشی گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان 212 خدمات برقی - خدمات بنایی - نصب سینک و هود - ایزوگام - کلر استخر - تاسیسات گاز - آب وفاضلاب - شوفاژ - استخر و جکوزی - نصب و اجرای ایزوگام - عایق کاری لوله - عایق کاری - نصب شیرآلات بهداشتی ساختمان - نصب پکیج و آبگرمکن - اجرای پروژه های گازرسانی صنعتی و ایستگاه های تقویت فشار گاز جوشکاری شوفاژ و لوله - لوله کش - لوله کشی ساختمان - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - نشت یابی لوله گاز - رنک ایرانی نیرو کابل - - لوله کشی صنعتی - لوله کشی آب فاضلاب - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -
kh farmani
kh farmani
لوله کشی ساختمان - لوله کشی - لوله کشی گاز - تاسیسات ساختمان - تاسیسات گاز - لوله کشی گاز خانگی - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب ,گاز, موتورخانه شوفاژ, پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال, غرب, شرق, مرکز و جنوب تهران - لوله کشی گاز - لوله کشی آب - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - کنترل نشت گاز - نصب کنتور - لوله کشی دودکش - قیمت لوله کشی گاز شهری - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشی گاز - تأیید مهندس ناظر - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - تعمیرات لوله کشی آب, گاز, شوفاژ, فاضلاب, موتورخانه, پکیج و تاسیسات، خدمات تعمیرات شبانه روزی - لوله کش, سرویسکار, تعمیرکار, نصاب, تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - لوله بازکنی - تعمیر , سرویس موتورخانه شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب نصب تصفیه اب خانگی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی گاز، آب، شوفاژ فاضلاب, موتورخانه, پکیج و تاسیسات در ساختمان، برج و انبوه سازی، جوشکاری لوله و اتصالات گازرسانی و لوله کشی گاز و آب خانگی و صنعتی - اضافه کردن انشعاب گاز - ایستگاه های فشار قوی - نشت یابی لوله گاز - تعویض لوله های پوسیده - جوشکاری شوفاژ و لوله - خورده کاری لوله کشی گاز - نشت یابی لوله آب - نصب شیرآلات - اضافه کردن انشعاب - لوله کشی فاضلاب - نصب شیرآلات نصب آبگرمکن نصب رادیاتور - تاسیسات استخر جکوزی سونا - نصب تصفیه آب خانگی - نمایندگی ایزوگام دلیجان - تشخیص ترکیدگی لوله - رفع نم ساختمان - سرویس کولر گرفتگی چاه - خدمات موتورخانه و شوفاژ - فن کوئل - گرمایش از کف - گرمایش رادیاتوری - نصب و تعویض شیر آلات - خدمات آب و فاضلاب - لوله کشی آب توکار - لوله کشی آب روکار - لوله کشی آب سرد و گرم لوله تاسیسات موتورخانه - تعمیرات وارتقاء موتورخانه - لوله کشی شوفاژ - نصب و تعمیر پمپ - خدمات موتورخانه و شوفاژ - کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی پلیکا - لوله کشی پلی اتیلن - لوله کشی پوش فیت نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..) - نصب شیر آلات ساختمان - تست باد و تاییدیه شرکت گاز - تعمیرات و خورده کاری - خطوط انتقال گاز - طراحی مسیر و جوشکاری لوله - گازرسانی اداری و خانگی - گازرسانی صنعتی و تجاری - - خدمات برقی - خدمات بنایی - نصب سینک و هود - ایزوگام - کلر استخر - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشی گاز
09121930558