لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان - 241

لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان – ۲۴۱

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان - 240
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان – ۲۴۰
۴ فروردین ۱۳۹۸
لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان - 243
لوله کشی گاز – لوله کشی صنعتی – لوله کشی گاز – لوله کشی ساختمان – تاسیسات ساختمان – ۲۴۳
۴ فروردین ۱۳۹۸
لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان - 241

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان - 241

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان - 241

لوله کشی گاز صنعتی در رودهن طراحی و اجرا لوله کشی گاز خانگی صنعتی محوطه روباز با تست و تاییدیه شرکت گاز

بخش اول 1- پيش بينيهاي كلي ايمني در اين بخش مقررات و پيش بيني هاي ايمني مربوط به نصب لوله‏كشي گاز در محوطه هاي صنعتي شرح داده ميشود . بديهي است اين مقررات نميتواند شامل مقررات جامع ايمني باشد و در هر صنعتي بايد مقررات خاص آن صنعت نيز مراعات گردد . 1-1- بازرسي جهت پيدا كردن محل نشت گاز براي تجسس و پيداكردن محل نشت گاز به هيچوجه نبايد از كبريت , شمع , فندك , و هرگونه شعله ديگر استفاده شود براي انجام اين منظور بايد از وسائل مناسب نشان دهنده نشت گاز استفاده بعمل آيد يا اينكه بايد محل اتصال لوله ها و ساير نقاط مشكوك به نشت گاز را باآب وصابون يا مايع مشابه آن موردآزمايش قرار داد . 1-2- اقدامات فوري در موارد نشت گاز در صورتيكه دراثر بازرسي معلوم شدكه گاز در داخل ساختماني پخش شده‏است حتي‏الامكان بايد اقدامات زير را فورا " و همزمان انجام داد : الف : اطاق , ساختمان ويا محوطه آلوده به گاز از كليه ساكنين آن تخليه گردد . ب : درها و پنجره هاي محلي را كه گاز در ان جمع شده‏است باز كرده و آنراتهويه نمود . ج : از هرگونه امكانات براي از بين بردن كليه منابع توليد احتراق بايد استفاده شود . دقت گردد كه ازكشيدن سيگار , روشن كردن كبريت , قطع و وصل كليدهاووسايل برقي يا باز كردن در كوره ها و غيره جلوگيري بعمل آيد . درصورت امكان جريان اصلي برقي از محل دورتري قطع شود تا كليدهاي خودكار برقي نيز در محوطه خطرناك نتوانند بطور خودكار عمل نمايند . در چنين مواقع اضطراري بايد در صورت لزوم از چراغهاي قوه دستي استفاده كرد . د : جريان گاز به محوطه مربوط قطع شود . ه : ساختمانهاي مجاور نيز از نقطه نظر آلوده شدن به گاز بازرسي گردد . ت : مراتب به شركت ملي گاز ايران اطلاع داده شود . 1-3- استعمال دخانيات و بكاربردن شعله باز هنگام كار بر روي لوله هائيكه قبلا " محتوي گاز بوده و يا داراي گاز ميباشداز كشيدن سيگار , بكار بردن شعله گاز , فانوس وبطور كلي بكار بردن هر نوع وسيله‏اي كه توليد احتراق يا حرارت كند و همچنين از انجام عمليات جوشكاري بايد اكيدا " جلوگيري بعمل آيد مگر اينكه قبلا " احتياطهاي ايمني لازم براي جلوگيري از خطر آتش سوزي بعمل آمده باشد . 1-4- وقفه در كار در مواردي كه در كار تعميرات يا تغييرات بر روي يك سيستم لوله‏كشي موجود وقفه‏اي پيش آيد قبل از ترك محل بايد شرايط سيستم را به وضع بدون خطري درآورد (. به بند 3-3- ت - اين استاندارد نيز مراجعه شود .) 1-5- قطع شدن گاز الف : قبل از قطع جريان گاز به سيستم لوله‏كشي بجز در مواقع اضطراري و فوري بايد تمام مصرف كنندگان را كه از آن شبكه استفاده ميكنند از قطع جريان گاز مطلع نمود . ب : شير اصلي لوله را قبل از بستن شيرهاي كليه مشعلها وپيلوتهائي كه از ان لوله‏گاز ميگيرند نبايد بست مگر در موارد اضطراري و فوري , بعد از بستن شير اصلي بايد از طريق آزمايش اطمينان حاصل نمود كه جريان گاز كاملا " قطع شده است . اين آزمايش را ميتوان با تحت نظر گرفتن عقربه آزمايش كنتور و يا با استفاده از يك فشارسنج يا وسيله‏اي مشابه آن انجام داد . در صورت وجود چند كنتور بايد دقت نمود كه حتما " شير گاز مربوط به كنتور موردنظر بسته باشد براي باز كردن مجدد گاز بايد پيش بينيهاي مذكور در بند 6-4- اين استاندارد اجرا گردد . 1-6- تغييرات در سيستم‏هاي لوله‏كشي موجود تغييرات در سيستمهاي لوله‏كشي موجود بايد هنگامي انجام‏گيرد كه اطمينان حاصل شود جريان گاز به آن سيستم كاملا " قطع شده‏است . در اجراي اين تغييرات بايد بشرايط انجام كار , طول لوله‏اي كه بايد گازآن تهويه شود , فشار سيستم مربوطه وغيره توجه كافي مبذول گردد . گرفتن انشعاب جديد بوسيله جوشكاري از سيستم لوله‏كشي گاز در حال كار و يا اتصال وسايل مورد نياز (Hot TAP ) بشرطيكه اينكار طبق روش صحيح و بوسيله افرادي كاملا " مجرب و كارآزموده و با اطلاع شركت ملي گاز انجام گيرد مجاز ميباشد . 1-7- پيش بينيهاي ايمني براي جلوگيري از اشتعال اتفاقي در ضمن انجام تغييرات در سيستم لوله‏كشي . قبل از شروع به انجام تغييرات در سيستم لوله‏كشي بايد اطمينان حاصل نمود كه سيستم لوله‏كشي از لحاظ قابليت هدايت الكتريكي و اتصال زمين داراي مدار كامل ميباشدتا الكتريسته ساكن در آن جمع نشود . در موارديكه اشتعال مخلوط گاز وهوا در محوطه ممكن‏است باعث آسيب رساندن به افراد يا اموال بشود بايد احتياطهاي لازم براي جلوگيري از چنين اشتعال يا انفجار بعمل آيد . ذيلا " چندنمونه از اين احتياطهابراي مثال شرح داده ميشود . الف : از استعمال دخانيات و استفاده از شعله بازدرآن محوطه جلوگيري بعمل آيد . ب : دو طرف محلي از لوله هاي گاز را كه بريده ميشود بوسيله يك نوار اتصال فلزي به يكديگر وصل نمائيد . ج : براي جلوگيري از ايجاد جرقه در اثرالكتريسيته ساكن طبق نظر متخصصين مربوطه احتياطهاي لازم بعمل آيد . د : آتش خاموش كنهاي دستي با ظرفيت و اندازه مناسب تهيه و در نقاطيكه در دسترس همه افراد آن محوطه باشد نصب شود . بخش دوم 2- تعيين اندازه سيستمهاي لوله‏كشي گاز 2-1- كليات 2-1-1- قبل از اقدام به نصب سيستم لوله‏كشي بايد قرارداد اشتراك گاز طبيعي با شركت ملي گاز ايران بسته شود . 2-1-2- قبل از اخذ تصميم نهائي در مورد نقشه هاي لوله‏كشي و همچنين مشخصات لوله و اتصالات آن بايد با شركت ملي گاز ايران مشورت بعمل آيد . 2-1-3- ابتدا بايد نقشه هائيكه براي بررسي لازم‏است مانند نقشه ايزومتريك نقشه پلان اشل دار و نقشه هاي جزئيات ساختماني , كانال , حوضچه , تكيه گاه , غلاف , سيستمهاي تقليل فشارثانويه و غيره تهيه گردد . در نقشه ايزومتريك بايد محل ايستگاه گاز , نام دستگاهاي گاز سوز وحداكثر مصرف بر حسب مترمكعب در ساعت , اندازه اسمي لوله بر حسب اينچ طول لوله بر حسب متر و محل تبديل وشيرهاي دستي مشخص گردد . اين نقشه ها جهت بررسي به شركت ملي گاز ارائه گردد . 2-1-4- هنگام اتصال وسايل گاز سوز اضافي به سيستم لوله‏كشي موجود بايد قبلا " از اين سيستم بازرسي بعمل آيد تا اطمينان حاصل شود كه داراي ظرفيت كافي براي گاز اضافي ميباشد ( به بند 3-2- مراجعه شود ) در صورتيكه ظرفيت سيستم موجود كافي نباشد بايد سيستم فعلي به ظرفيت مورد نياز توسعه يابد و يك لوله با ظرفيت كافي از قسمت خروجي ايستگاه‏تقليل فشار و اندازه‏گيري گاز به محل دستگاه جديد گاز سوز كشيده شود .

شرکت خشت ساز کهن آماده خدمت رسانی شبانه روزی به شما مشتریان محترم در زمینه کلیه فعالیتهای زیر می باشد

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان - 241

لوله کشي گاز ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب , گاز , موتورخانه و شوفاژ , پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال , غرب , شرق , مرکز و جنوب تهران - لوله کشي گاز - لوله کشی آب - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - تاسیسات ساختمان - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - کنترل نشت گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله تأیید مهندس ناظر نصب کنتور - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشي گاز - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ , فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات - خدمات تعمیرات شبانه روزی - سرویسکار - تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - تعمیر ، سرویس موتورخانه و شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی ، گاز ، آب ، شوفاژ فاضلاب , موتورخانه , پکیج و تاسیسات در ساختمان ، برج و انبوه سازی - جوشکاری لوله و اتصالات - گرفتگی چاه فاضلاب - تاسیسات ساختمان - آب و فاضلاب - قیمت لوله کشی شهری - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - لوله کشی کارخانه اضافه کردن انشعاب - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -

سازه کهن آماده خدمت رسانی آنی در کلیه زمینه ها:

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان - 241

رادياتور قرنيزی - تاسیسات استخر - تخليه چاه - تاسیسات جکوزی و سونا - تعمیرات و ارتقاء موتورخانه - گرمایش از کف - استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - لوله کشی دودکش - تعمیرکار تاسیسات - تاسیسات ساختمان - نصاب پمپ - لوله بازکنی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - نشت یابی لوله آب - نصب تصفیه آب خانگی - خطوط انتقال گاز - لوله - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشي گاز - نصب و راه اندازی تاسیسات - عایق کار - ربات اینستاگرام - افزایش فالوور اینستاگرام - خرید فالوور - فالوور واقعی - افزایش فالوور - تعمیرات ، سرویس و خورده کاری تهران - قبض گاز - لوله سبز - لوله سفيد - لوله گاز - شرکت گاز - خريد لوله - لوله کشی آب سرد و گرم - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی - خطوط انتقال گاز - خريد لوله گاز - خريد لوله آب - نشت گاز - چيلر - چيلر مرکزی - تعميرات چيلر - نصب چيلر - نصب و تعمیر توالت فرنگی - نصب و جابجایی روشویی کابینتی و معمولی - نصب لوازم سرویس بهداشتی - نصب اکسسوری - نصب و تعمیر شیرآلات - نصب دستگاه تصفیه آب خانگی - نصب رادیاتور شوفاژ - ایزوگام و عایق کاری - نصب و لوله کشی ماشین لباسشویی - نصب ماشین ظرفشویی - نصب یخچال ساید بای ساید - لوازم تاسیساتی ساختمان - نصب و تعویض شیرآلات - نصب رادیاتور - تعویض لوله های پوسیده تعمیرات لوله کشي گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -

گازرسانی و لوله کشي گاز

لوله کشی گاز - لوله کشی صنعتی - لوله کشي گاز - لوله کشی ساختمان - تاسیسات ساختمان - 241

گازرسانی و لوله کشی ، گاز و آب خانگی و صنعتی - اضافه کردن انشعاب گاز - ایستگاه های فشار قوی - نصب شیرآلات - لوله کشی فاضلاب - نصب آبگرمکن - تاسیسات استخر سونا جکوزی - تاسیسات ساختمان - نمایندگی ایزوگام دلیجان - تشخیص ترکیدگی لوله - رفع نم ساختمان - سرویس کولر - گرفتگی چاه - خدمات موتورخانه و شوفاژ - لوله کشی آب توکار - لوله کشی آب روکار - لوله کشی آب سرد و گرم - فن کوئل - گرمایش از کف - گرمایش رادیاتوری - نصب و تعویض شیر آلات - خدمات آب و فاضلاب - تاسیسات موتورخانه - تعمیرات وارتقاء موتورخانه - لوله کشی شوفاژ - نصب و تعمیر پمپ - خدمات موتورخانه و شوفاژ - لوله کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی پلیکا - لوله کشی پلی اتیلن - لوله کشی پوش فیت - نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..) - نصب فن کوِئل - نصب شیر آلات ساختمان - تست باد و تاییدیه شرکت گاز - تعمیرات و خورده کاری - طراحی مسیر و جوشکاری لوله - گازرسانی اداری و خانگی - گازرسانی صنعتی و تجاری - خدمات برقی - خدمات بنایی - نصب سینک و هود - ایزوگام - کلر استخر - تاسیسات گاز - آب وفاضلاب - شوفاژ - استخر و جکوزی - نصب و اجرای ایزوگام - عایق کاری لوله - عایق کاری - نصب شیرآلات بهداشتی ساختمان - نصب پکیج و آبگرمکن - اجرای پروژه های گازرسانی صنعتی و ایستگاه های تقویت فشار گاز جوشکاری شوفاژ و لوله - لوله کش - لوله کشی ساختمان - لوله کشی صنعتی - تاسیسات ساختمان - نشت یابی لوله گاز - رنک ایرانی نیرو کابل - - لوله کشی صنعتی - لوله کشی آب فاضلاب - لوله کشي گاز خانگی - لوله کشی ساختمان -

kh farmani
kh farmani
لوله کشی ساختمان - لوله کشی - لوله کشی گاز - تاسیسات ساختمان - تاسیسات گاز - لوله کشی گاز خانگی - خدمات لوله کشی با اجرا - تعمیرات و سرویس لوله کشی تاسیساتی آب ,گاز, موتورخانه شوفاژ, پکیج و شیرآلات شبانه روزی شمال, غرب, شرق, مرکز و جنوب تهران - لوله کشی گاز - لوله کشی آب - لوله کشی فاضلاب - لوله کشی شوفاژ - گاز رسانی - گازکشی - لوله کش - لوله کش گاز - تفکیک کنتور گاز - نصب شیرقطع کن گاز حساس به زلزله استاندارد مصالح اجرای گاز کشی - کنترل نشت گاز - نصب کنتور - لوله کشی دودکش - قیمت لوله کشی گاز شهری - تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر - پیمانکار (مجری) لوله کشی گاز - تأیید مهندس ناظر - نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری) - نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی - نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی) - تعمیرات لوله کشی آب, گاز, شوفاژ, فاضلاب, موتورخانه, پکیج و تاسیسات، خدمات تعمیرات شبانه روزی - لوله کش, سرویسکار, تعمیرکار, نصاب, تکنسین و مجری تاسیسات با اعزام فوری در محل خدمات ما شبانه روزی و تمام نقاط تهران - لوله بازکنی - تعمیر , سرویس موتورخانه شوفاژ - تعمیرات لوله کشی - نشت یابی لوله گاز و لوله آب نصب تصفیه اب خانگی - خورده کاری فقط تهران - سرویس کولر آبی - سرویس کولر - اجرای پروژه های لوله کشی گاز، آب، شوفاژ فاضلاب, موتورخانه, پکیج و تاسیسات در ساختمان، برج و انبوه سازی، جوشکاری لوله و اتصالات گازرسانی و لوله کشی گاز و آب خانگی و صنعتی - اضافه کردن انشعاب گاز - ایستگاه های فشار قوی - نشت یابی لوله گاز - تعویض لوله های پوسیده - جوشکاری شوفاژ و لوله - خورده کاری لوله کشی گاز - نشت یابی لوله آب - نصب شیرآلات - اضافه کردن انشعاب - لوله کشی فاضلاب - نصب شیرآلات نصب آبگرمکن نصب رادیاتور - تاسیسات استخر جکوزی سونا - نصب تصفیه آب خانگی - نمایندگی ایزوگام دلیجان - تشخیص ترکیدگی لوله - رفع نم ساختمان - سرویس کولر گرفتگی چاه - خدمات موتورخانه و شوفاژ - فن کوئل - گرمایش از کف - گرمایش رادیاتوری - نصب و تعویض شیر آلات - خدمات آب و فاضلاب - لوله کشی آب توکار - لوله کشی آب روکار - لوله کشی آب سرد و گرم لوله تاسیسات موتورخانه - تعمیرات وارتقاء موتورخانه - لوله کشی شوفاژ - نصب و تعمیر پمپ - خدمات موتورخانه و شوفاژ - کشی فاضلاب شهری(اگو) - لوله کشی فاضلاب ساختمان - لوله کشی پلیکا - لوله کشی پلی اتیلن - لوله کشی پوش فیت نصب تاسیسات آب (پکیج ، آبگرمکن ..) - نصب شیر آلات ساختمان - تست باد و تاییدیه شرکت گاز - تعمیرات و خورده کاری - خطوط انتقال گاز - طراحی مسیر و جوشکاری لوله - گازرسانی اداری و خانگی - گازرسانی صنعتی و تجاری - - خدمات برقی - خدمات بنایی - نصب سینک و هود - ایزوگام - کلر استخر - محصولات لوله کشی آب - محصولات لوله کشی گاز
09121930558