تشخیص ترکیدگی و نشتی لوله - لوله کشی گاز خانگی - لوله کشی ساختمان جوشکار تاسیسات ساختمان

تشخیص ترکیدگی و نشتی لوله

لوله کشی گاز 4
لوله کشی گاز ۴
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
لوله کشی گاز صنعتی ساختمان خانگی - 14 - اجرا ایستگاه های فشار وشبکه های شهری و بین شهری
اجرا ایستگاه های فشار وشبکه های شهری و بین شهری
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
لوله کشی گاز صنعتی ساختمان خانگی - 12 - تشخیص ترکیدگی و نشتی لوله

لوله کشی گاز صنعتی ساختمان خانگی - 12 - تشخیص ترکیدگی و نشتی لوله

تشخیص ترکیدگی و نشتی لوله

تشخیص ترکیدگی و نشتی لوله
09121930558